UKS SP 149 korzysta z grantu w programie

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „SP 149 Łódź ” w Łodzi zatwierdzony 13.02.2017

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Uczniowski Klub Sportowy „SP 149 Łódź” zwane dalej Klubem. Klub używa nazwy skróconej: UKS SP 149 Łódź

§2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedziba Klubu znajduje się w Łodzi.

§3

 1. Klub działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.
 2. Klub podlega wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 3. Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

§5

Celem klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 3. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
 4. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 5. Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, przy współudziale związków sportowych,
 6. Organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów wypoczynkowych dla członków i sympatyków Klubu,
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakter i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 8. Prowadzenie działań w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako forma zapobiegania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu,
 9. Szkolenie sportowe dzieci w zakresie pływania,
 10. Promocja zdrowia

§6

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem SP 149 oraz dyrektorami łódzkich i wojewódzkich placówek oświatowych i sportowych, władzami samorządowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi.

§7

 1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
 2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
 3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. aktywnych sportowo (zawodnicy, trenerzy)
 3. nieaktywnych sportowo (rodzice, opiekunowie prawni zawodników)
 4. wspierających,
 5. honorowych.

§9

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać uczniowie, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe (dotyczy tylko zawodników) i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

§10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z § 9 ust. 3 niniejszego statutu,
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu zgodnie z decyzją Zarządu,
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Klubu.

§11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno -finansową lub inną dla Klubu.

§12

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Klubu, z głosem doradczym,
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§13

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§14

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. Czynny udział w działalności Klubu,
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu,
 4. Płacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu, z wyjątkiem członków honorowych i wspierających.

§15

 1. Członkostwo w Klubie ustaje w następujących przypadkach:
 2. Dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu,
 3. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
 • umyślnego naruszenie postanowień statutu, lub uchwał władz Klubu,
 • nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy z nieuzasadnionych powodów,
 • nieopłacenia składek członkowskich przez okres powyżej 3 miesięcy, z upływem 14 dni od otrzymania informacji wzywającej do uregulowania zaległości pod rygorem skreślenia z listy członków przesłanej drogą mailową na adres mailowy wskazany w deklaracji członkowskiej
 1. Zmiany barw klubowych przez zawodnika, na podstawie obowiązujących przepisów ustaw oraz przepisów Polskich Związków Sportowych, zmiana ta może nastąpić po uregulowaniu zobowiązań przyjętych przez zawodnika wobec Klubu;
 2. Rozwiązanie się Klubu;
 3. Śmierć członka.
 4. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 4

Władze Klubu

§16

Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§17

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i jest zwoływane przez Zarząd.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
 • z własnej inicjatywy członków Zarządu
 • na podstawie uchwały Zarządu,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,na wniosek 30% ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na14 dni przed terminem zebrania.

§18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1) wskazywanie ogólnych kierunków działalności klubu

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

4) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu,

6) zatwierdzanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Wyróżnień, nagród,

7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

8) powoływanie sekcji Klubu,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowstwa tj.: zawieszenia w prawach członka, o ukaranie, skreślenia z listy członków Klubu oraz w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

2 . Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 60% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§19

 1. Zarząd Klubu składa się z od 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków Klubu.

2. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, Wiceprezesa. W przypadku składu liczebnego powyżej 3 osób, Zarząd pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

3. Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

4. Członkowie Zarządu nie mogą pobierać z tytułu pełnienia tej funkcji jakiegokolwiek wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów.

5. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

6. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 50% Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

7. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują dwóm członkom Zarządu działającym łącznie z tym zastrzeżeniem, że jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
 5. przyjmowanie, zawieszanie, odwoływanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 8. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 9. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu,
 10. .zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
 11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy.

§21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób na szkodę Klubu i przez to stracił zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 60% głosów przy obecności ,co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, z udziałem prezesa lub wiceprezesa. W przypadku podejmowania uchwał w obecności dwóch członków Zarządu, przy braku jednomyślności głos decydujący ma Prezes Zarządu a w przypadku Jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu lub usunięciu.

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, nie mogą też z członkami Zarządu pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkowi Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać z tytułu pełnienia tej funkcji jakiegokolwiek wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów.
 7. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 • składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
 • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany w czynnościach Komisji, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 3 uprawnionych do głosowania z udziałem przewodniczącego lub sekretarza. W przypadku podejmowania uchwał w obecności 2 członków Komisji Rewizyjnej, przy braku jednomyślności głos decydujący ma przewodniczący posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

§24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo wyboru nowych członków spośród członków Klubu z tym ograniczeniem, że liczba w ten sposób wskazanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru dokonanego przez Walne Zebranie Członków

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§25

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu a zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§26

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Klubu, prawo wymierzania następujących kar:
 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
 • skreślenie z listy członków Klubu.
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się, za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

1.Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.Na fundusze Klubu składają się:

1) składki członkowskie, wpisowe,

2) darowizny i zapisy,

3) dotacje,

4) dochody z majątku,

5) dochody z działalności statutowej,

6) dochody z działalności gospodarczej,

7) inne wpływy /prywatni sponsorzy/.

§28

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków zarządu w tym Prezesa bądź Wiceprezesa.
 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Klubu nie rodzących skutków finansowych dla Klubu oraz składania dokumentów do właściwych organów, w tym sądów wystarczy działanie jednego członka Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

 

§30

 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 2. Likwidator Klubu wybierany jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek

.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress